Dobrý Kameň je občianske združenie pôsobiace od roku 2016.

Cieľom Dobrého Kameňa je za pomoci širokej verejnosti trvalo podporovať:
• rozvoj mesta Modrý Kameň,
• kultúrny rast spoločnosti a rozvoj umeleckých aktivít vo všetkých oblastiach,
• komunitné cítenie a pozitívny vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu,
• ekologické a environmentálne cítenie,
• rozvoj turizmu a športu,
• budovanie občianskej spoločnosti.

Činnosť Dobrého Kameňa je zameraná na:
• záchranu významných historických budov v meste a ich využívanie pre kultúrne a komunitné projekty
• osvetové aktivity a kampane, verejné diskusné a kreatívne fóra,
• práca s mládežou v oblasti voľnočasových aktivít,
• organizovanie kultúrnych a vzdelávacích akcií,
• publikačnú, edičnú a vydavateľskú činnosť.